Fler utbildningar för branschen på gång

Under våren startar utbildningar i styckning och slakt på fyra nya orter i ett samarbete mellan Kött och Charkföretagen, Arbetsförmedlingen och Astar. 

Stycknings- och slakteribranschen skriker efter folk. I februari i fjol startade Astar, Arbetsförmedlingen och HK Scan i Kristianstad en utbildning för att råda bot på arbetsbristen där. Utbildningen har blivit lyckad och nu sprids konceptet som en del av det treåriga EU-projektet Mer mat – fler jobb som syftar till att Sverige ska bli mer självförsörjande i livsmedelsproduktionen. Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund och Livsmedelsföretagen driver projektet.

I mars inleds utbildningar i Göteborg, Linköping, Malmö, och Skövde där Astar samarbetar med lokala företag och Arbetsförmedlingen. Tanken är att starta med 15 elever på varje ort och utbildningarna är sex månader till ett år.

– Alla orter har samma behov av arbetskraft. Utmaningen har varit att få till utbildningarna på orter där det finns mindre slakterier men där de inte har någon HR-avdelning som kan arbeta riktat med en utbildning, säger Mari Lax, affärsutvecklare för Astar i Sverige.

Astar har haft en tät dialog med Kött och Charkföretagen och Arbetsförmedlingen. Att bidra med arbetskraft till slakteri- och styckningsbranschen är en av många viktiga bitar för att uppnå de nya målen i livsmedelsstrategin.

– Själva meningen med projektet är att det ska bli något konkret av det för företagen i landet. Behovet av arbetskraft är stort och i den här delen har vi haft tät kontakt med Kött och Charkföretagen, det handlar ju om att vi vill verka på ett sätt som ger bäst nytta för branschen, säger Jan G Andersson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen och delprojektledare i Mer mat – fler jobb.

Astar för just nu också diskussioner med Luleå och Dalarna och förhoppningen är att kunna starta liknande utbildningar där i framtiden. Kött- och charkindustrin sysselsätter cirka 10 000 personer i Sverige. Det är också en av de branscher som kan bidra till att nyanlända snabbt kan få en egen försörjning – bara relevanta utbildningar finns att tillgå. Under 2020 ska Kött och Charkföretagen genomföra en inventering av branschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar.