Brott och hot fokus i sommarenkät

Cirka 10 000 djurägare ska i en enkätundersökning under sommaren tillfrågas om sina erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion.

Det är forskare från SLU och KTH som tillsammans med LRF bland annat ska ställa frågor om vilka händelser företagarna utsatts för, om brottsförebyggande och polisiära åtgärder, om inspektion av myndigheter samt om vilket stöd företagarna fått från polis och samhälle. Andra frågor rör konsekvenser på individnivå, till exempel oro för hur familj och närstående påverkas men även oro och känslor som rör djuraktivism och samhällsdebatten.

– Vi hoppas på stort gensvar på enkäten. Det är angeläget att kartlägga området, både för företagarnas verksamhet och på ett personlig plan. Med större kunskap ökar möjligheterna att skapa tryggare förutsättningar att driva en hållbar djurproduktion, säger Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp och ansvarig för studien.

Målet med enkäten är att ge ökade kunskaper och insikter i dessa frågor och i en kommande handlingsplan peka på vilka möjliga och nödvändiga åtgärder som behövs för att skapa tryggare förutsättningar för Sveriges lantbrukare och andra företagare att bedriva en hållbar djurproduktion.

Studien är den första av större omfattning inom området och genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Alnarp, i samarbete med KTH, Stockholm samt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Huvudfinansiär är Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF. SLO-fonden samt SLU bidrar också med medel till studien.