Ovanlig salmonella i Skåne

Foto: Ulf Nylén

En ovanlig typ av salmonella har konstaterats i en grisbesättning i Skåne. 

Typen heter Salmonella Choleraesuis och drabbar främst grisar, den kan orsaka hälsostörningar i större utsträckning än andra typer av salmonella som påvisats hos grisar i Sverige de senaste åren. Enligt Jordbruksverket ligger fokus nu på att bekämpa smittan och hålla svenska grisar fortsatt fria från sjukdomen. Detta fall sammanfaller i tid med salmonellafall i andra grisbesättningar, men det finns ingen koppling mellan fallen.

Graden av symtom hos grisarna kan variera, från inga sjukdomstecken till mer allvarliga som till exempel ökad dödlighet. Sverige har inte haft något fall av S. Choleraesuis på grisar på 40 år och med anledning av de konsekvenser smittan innebär är inriktningen att bekämpa smittan och hålla svenska grisar fortsatt fria från sjukdomen. Myndigheterna kommer tillsammans med grisproducenter och branschorganisationer att arbeta mycket aktivt med smittspårning, övervakning och sanering för att hindra smittan att sprida sig vidare och etablera sig bland landets grisbesättningar. Det är i dagsläget inte känt hur smittan har spridits till den drabbade besättningen.

– Tack vare ett omfattande kontrollprogram är förekomsten av salmonella bland svenska djurbesättningar normalt sett mycket låg. Vår förhoppning är att vi identifierat smittan i ett tidigt skede och att den därmed fått mycket begränsad utbredning, säger, Katharina Gielen, på Jordbruksverket.

– Salmonellatypen som nu identifierats skiljer sig på flera sätt från typer som vi har mer vana att hantera och bekämpningen behöver nu anpassas efter det, säger Karl Ståhl på SVA.

Grisbesättningen konstaterades smittad 15 september och just nu pågår provtagning på ett 20-tal gårdar som tagit emot djur från gården. Hittills har ingen smitta påvisats på några kontaktgårdar.