Ingen matbrist under pandemin

Det har inte uppstått någon livsmedelsbrist, även om många företag har drabbats hårt av pandemin. Det är en av de slutsatser som Livsmedelsverket och Jordbruksverket drar kring hur livsmedelsförsörjningen hanterats under pandemin.

Pandemin har synliggjort behovet av att bland annat bättre planera för hög personalfrånvaro, för störningar i internationell handel och införsel av varor som är nödvändiga för livsmedelsproduktion.

– För att vi ska få säkra livsmedel på våra bord måste en lång kedja med många aktörer fungera. Tillgången på arbetskraft och varor hotas när gränser stängs eller chaufförer inom åkeribranschen är sjuka eller måste vara hemma, säger Catrin Molander på Jordbruksverket.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen analyserat och dragit lärdomar från hur pandemin påverkat livsmedelsförsörjningen inklusive dricksvatten, fram till februari 2021, och lämnat några åtgärdsförslag: 

– Liksom tidigare lyfts behovet att fortsatt utreda lagerhållning av livsmedel och varor som behövs för livsmedelsproduktion, samt utreda vilka laboratorieanalyser som behövs vid höjd beredskap eller krig. Det måste också bli lättare att dela information mellan myndigheter och näringsliv för att få en helhetsbild över situationen.

– En annan insikt från pandemin är förmågan att ställa om. Flera företag i livsmedelskedjan ställde om produktionen eller ändrade sin verksamhet för att stödja vårdens behov av handsprit och skyddsutrustning. Inom djurhälsovården stoppades användningen av vissa läkemedel för att säkerställa att de i första hand skulle användas till människor.  Det är viktigt att företag fortsatt planerar för sådana möjligheter och att myndigheterna kan möta och stödja den typen av initiativ.

– Myndigheterna betonar också vikten av att kunna upprätthålla en effektiv livsmedelskontroll. Både för att kunna säkerställa säkra livsmedel och motverka fusk.

– Vi ska ta med oss lärdomar från pandemin i vårt fortsatta arbete, men det är viktigt att Sveriges livsmedelsberedskap bygger på en bredare hotbild med flera scenarier, säger Mattias Åsander, områdeschef på Livsmedelsverket.Rapporten lämnades till regeringen den 31 mars.