Skärpta straff för matfusk

Regeringen vill skärpa straffen för matfusk och föreslår därför att allvarliga former av fusk ska kunna leda till fängelse i högst två år. Fängelsestraffet ska gälla allvarliga brott på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter. Böter ska även fortsättningsvis ingå i straffskalan samtidigt som vissa mindre allvarliga överträdelser ska innebära sanktionsavgifter på minst 1 000 kr och högst 100 000 kr. Idag är böter det enda straff som kan dömas ut för brott mot livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter. På Livsmedelsverket finns en särskild grupp som arbetar mot fusk och brott i livsmedelsbranschen. Gruppen utgör även Sveriges kontaktpunkt på livsmedelsområdet i EU-kommissionens Food Fraud Network. Livsmedelsverket har även utbildat personal i livsmedelskontrollen i metoder och tekniker som är särskilt utformade för att upptäcka och förebygga livsmedelsfusk i den ordinarie kontrollen. Enligt förslaget ska de nya lagarna börja gälla från och med 1 januari 2019.