Ursprungsmärkning strider mot EUs konkurrensregler

En svensk lagstiftning om obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger och i storhushåll skulle sannolikt strida mot EU:s konkurrensregler. 

Nu finns dock möjligheten för restaurangerna att frivilligt ursprungsmärka köttet.

Livsmedelsverket fick i juli 2018 regeringens uppdrag att utreda möjligheterna till en lagstiftning kring obligatorisk ursprungsmärkning och i en rapport redovisar Livsmedelsverket vad som skulle krävas för att få den godkänd av EU. Lagen måste i stora drag stämma överens med övrig EU-rätt, där måste till exempel framgå vilka köttprodukter som ska omfattas och om kött som ingrediens ska ingå.

Det primära syftet med obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger skulle vara att ge konsumenterna bättre möjligheter till informerade val. Men det skulle även innebära fler krav på separering av olika köttslag samt spårbarhet till kundens tallrik hos restauranger och storhushåll, jämfört med nuvarande lagstiftning. Om även sammansatta livsmedel ska omfattas innebär det än mer långtgående krav för restauranger och storhushåll än befintliga regler för butik. Det skulle innebära ökade kostnader för särhållning, märkning och spårbarhet i tidigare led för dessa livsmedel. 

Obligatorisk ursprungsmärkning kommer också att innebära utökad kontrolltid för små restauranger och storhushåll, en kostnad som sannolikt kommer att läggas på företagen. Majoriteten av de branschorganisationer som Livsmedelsverket varit i kontakt med är också negativa till ett införande av obligatorisk ursprungsmärkning, i synnerhet om de måste lämna uppgift om ursprung skriftligen.

Livsmedelsverket uppskattar kostnaderna för att ta fram en svensk anmälan till EU om obligatorisk ursprungsmärkning till 1,5 – 7 miljoner kronor, beroende på vilka undersökningar och studier som behöver tas fram. Kostnaderna för branschen (restauranger och storhushåll och andra livsmedelsföretagare) uppskattas av Livsmedelsverket till grovt 900 miljoner kronor. 

Läs mer om hur branschen ställer sig till märkning av kött på restauranger i kommande nummer av Kött & Chark.