Ny modell ska förbättra djurtransporterna

HKScan håller på att införa en ny modell för planering av intransporter av djur till slakterierna. 

Bakgrunden är enligt HKScan både ett behov av att effektivisera transporter och arbetssätt och klimatfördelar som färre transportkilometer för med sig. I korthet innebär det nya systemet att HKScan själva tar över planeringsansvaret för upphämtningsrutterna samt aviseringen av hämtningar på gård från transportören. Ett pilotprojekt inleddes i augusti i Lammhult i nära samarbete med djurtransportörer och leverantörer. Testet föll väl ut och systemet har sedan skalats upp successivt. Från och med mars månad finns det nu vid alla HKScans anläggningar och hos samtliga samarbetspartners i Sverige, det innefattar samtliga djurslag.

En ledstjärna har varit att förändringarna ska leda till förbättringar för samtliga parter i värdekedjan. HKScan samarbetar med totalt ca 6 000 leverantörer och att fånga upp deras synpunkter har varit viktigt under resans gång.

– Vi ser redan fördelar i form av en ökad framförhållning i vår planering och en ökad precision i ankomsttiderna till slakterierna. Den ökade kommunikationen med våra djurleverantörer är också värdefull. Det blir ett bra tillfälle för snabbt utbyte av information och möjliga förbättringar oss emellan, säger Magnus Lindholm, operativ chef vid HKScan Sverige. 

En annan fördel menar han är övergången till en mer digital miljö. Till exempel har man infört digital signering av djurägarförsäkran vid leverans och digital kvittens av leveranse. En annan drivkraft har varit klimatnyttan som nu gör det möjligt att i högre grad använda sig av returtransporter. Det gör att antalet körda mil kan reduceras markant och CO2-avtrycken för djurtransporterna minska.

-Vi har som mål att öka utnyttjandegraden för de bilar som tidigare gått tomma tillbaka efter lossning på slakteri. Redan efter denna korta tid har vi 3 procent returfyllnader vilket motsvarar cirka 3 000 insparade kilometer per vecka, omräknat motsvarar det cirka 3,2 ton koldioxid. Bilar som har lossat grisar i Kristianstad kan gå ut och lasta boskap som körs upp till Linköping och vice versa, säger Magnus Lindholm.