Möjligt minska utsläppen inom jordbruket

Den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet, det visar en ny rapport.

I rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött” har stora delar av livsmedelsbranschen i Sverige tillsammans kartlagt utmaningar och möjligheter för en än mer hållbar produktion till 2050. Aktörer genom hela värdekedjan – Arla, DeLaval, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa och Yara, har tillsammans genomfört ett årslångt projekt, som resulterat i en rapport som beskriver hur omställningen av svensk mjölk- och nötköttsproduktion kan möjliggöras.

  • I vår rapport beskrivs fokusområden och potentialer för att minska klimatpåverkan och samtidigt öka produktiviteten och gynna den biologiska mångfalden. Den svenska mjölk- och nötköttsproduktionen har en viktig roll att spela i ett hållbart livsmedelsystem även i framtiden, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen. 

I rapporten tydliggörs de olika klimatutmaningarna som finns. Utsläppen kommer från fossil koldioxid, lustgas och metan från biologiska processer, som bryts ned olika fort i atmosfären och påverkar den globala uppvärmningen på olika vis. Man skiljer på dessa tre klimatutsläpp för att bedöma olika insatser att nå 1,5 graders målet inom Parisavtalet.

Rapportens hållbarhetsdefinition bygger på fyra lika viktiga parametrar: Djurvälfärden, Produktiviteten, Planeten och Plånboken. Med dessa som utgångspunkt har det identifierats elva fokusområden för en framgångsrik omställning till en än mer hållbar produktion. Dessa är: avel för friska djur, djurhälsa och livstidsproduktion, grovfoderproduktion, foderråvaror och fodertillskott, foderstrategier på gården, fossilfritt jordbruk, stallgödselhantering och biogas, kolinlagring, biologisk mångfald, näringsläckage till luft och vatten samt digitalisering, automatisering och ny teknik.

– Resultaten visar på vikten av helhetssyn inom livsmedelssystemet och att svensk mjölk- och nötköttsproduktion måste ses ur ett bredare hållbarhetsperspektiv än enbart klimatutmaningen. Djurhållning och växtodling är sammanlänkade system och synergierna kan stärkas ytterligare för ökad hållbarhet och stärkt livsmedelsförsörjning i Sverige, säger Elina Matsdotter, hållbarhetschef på Svenskt Kött.

Rapporten finns att läsa här: