Samarbete för biologisk mångfald

HKScan Sverige har inlett ett samarbete med Svenskt Sigill med målet att följa upp den biologiska mångfalden på sina gårdar. 

HKScan Sverige har som mål att öka arealen som gynnar biologisk mångfald hos sina leverantörer, de svenska gårdarna, med 5 procent till 2030. Idag finns ingen etablerad standard som för mätning och uppföljning av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

Svenskt Sigill har därför tagit fram en vetenskapligt baserad lista där åtgärderna poängsätts efter vilken nytta de gör för den biologiska mångfalden, vilket ska göra det möjligt att mäta effekten på biologisk mångfald på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

– Många verksamheter har inkluderat biologisk mångfald som indikator i sitt hållbarhetsarbete. Att kunna mäta utvecklingen är viktigt då biologisk mångfald är en del av FN:s globala hållbarhetsmål och de planetära gränserna, säger Vera Söderberg, Research & CR Development Manager på HKScan.

Metoden bygger på att gården gör en genomgång av i vilken omfattning man uppfyller respektive åtgärd i listan. Ett exempel på åtgärd kan vara hur många hektar naturbetesmark som gården förvaltar. Totalresultatet för samtliga åtgärder utgör värdet för den specifika gården. Stor vikt har lagts vid att det ska vara enkelt för lantbrukarna att använda listan samtidigt som den inspirerar till fler insatser. Nya mätningar ska sedan göras regelbundet för att utvärdera gårdarnas framsteg inom den biologiska mångfalden. HKScan kommer att använda metoden för datainsamling och uppföljning av åtgärder inom ramarna för sin miljösatsning Gårdsinitiativet.