Så vill partierna förbättra kött- och charkföretagens villkor 

Vad vill de politiska partierna göra för att förbättra kött- och charkföretagens villkor och konkurrenskraft? Det är en av de branschrelaterade frågor som Kött & Chark riktat till de politiska partierna inför valet på söndag. Hela Kött & Charks enkät går att läsa i det senaste numret av tidningen. 

Socialdemokraterna: 

– Det finns en stor efterfrågan på svenskt kött och charkuterivaror. Vi vill lyssna till branschens aktörer för att få veta vilka förslag som finns för att förbättra villkoren och konkurrenskraften. Om vi får bilda regering efter årets riksdagsval vill vi bjuda in till sådana samtal.

Centerpartiet: 

– Vi vill se ändrade EU-regler som jämnar ut förutsättningarna för svenska livsmedelsföretag och företag i andra länder, exempelvis genom att höja djurskyddsregler i andra länder så att de motsvarar de svenska. Det behöver undanröjas krångliga regler och långa handläggningstider, bli billigare att anställa och skattetrycket måste justeras nedåt. 

Miljöpartiet: 

Vi vill se en ökad självförsörjningsgrad på regional nivå i hela landet. Livsmedelsföretagen har en avgörande roll för att konsumenterna ska ha tillgång till lokala livsmedel. Vi vill uppdatera livsmedelsstrategin för att nå 80 procent självförsörjning, ett stärkt totalförsvar och åtgärder för kompetensförsörjning. En satsning vi tycker är mycket viktig är Eldrimner, nationellt centrum för mathantverk, där vi vill tredubbla budgeten till 30 miljoner per år. Det behövs fler charkuterister för att bidra till mer närproducerat. Kontrollverksamheten i slakterierna kan utvecklas med digitaliserade beslutsstöd, det gäller särskilt små slakterier.

Liberalerna: 

– Tröga och byråkratiska tillståndsprocesser hos myndigheterna försvårar i dag allt för många företags utveckling och expansion. Liberalerna vill se stora generella förändringar av tillståndsgivningen och införa enklare regler för att snabba på processerna. Myndigheternas uppgift måste vara att företagarna inte ska behöva vänta på besked till följd av alltför långsam handläggning.

Moderaterna: 

Vi vill förbättra grundförutsättningarna för livsmedelsproduktion, så att lönsamheten och konkurrenskraften ökar: Ett exempel är omfattande regelförenklingar så att kostnaderna för företagens administration minskar med 30 procent. Skatterna på drivmedel bör sänkas och Moderaterna är det parti som sänker dem mest. Avgifterna för tillsyn ska inte överstiga de faktiska kostnaderna. Köttbesiktningen bör bli mer likvärdig över landet och köttkontrollavgifterna sänkas.

Kristdemokraterna: 

– Vi vill förbättra konkurrenskraften för svenska företag på flera olika sätt. Mycket rör myndighetsutövning där vi vet att många företag och branscher inte känner det stöd de har rätt att förvänta sig. Det ger uttryck i t.ex. överimplementering av EU-direktiv, orimliga, och ibland olika villkor, när det handlar om miljö-, djurskydds- eller livsmedelsregler beroende på var i landet företaget finns. Processerna för att få ett miljötillstånd är orimligt långdragna.

Sverigedemokraterna: 

– Regler ska förenklas för gårdsförsäljning av livsmedel, småskaliga och mobila slakterier. Regeringen ska verka i EU för sänkta slakteriavgifter. Vi budgeterar för att pröva subventionerad avbytartjänst för djurhållare, för att garantera en minsta ledighet. Staten ska också stötta branschens goda djurskydd. Vi vill se minskade omkostnader och regelförenkling i jordbruket, utöka och permanenta Växa-stödet samt slopa den allmänna löneavgiften helt för tre anställda. Fler veterinärer med lantbrukserfarenhet ska utbildas.

Vänsterpartiet avstod från att svara på grund av tidsbrist.