Försäljningen av livsmedel dyker

Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen

Svenska livsmedelsföretag har aldrig sett sin försäljning minska så mycket som nu. Nio av tio företag hade per den sista mars inte uppnått kostnadsökningstäckning samtidigt som kostnaderna fortsatte att öka under årets första kvartal. 

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 visar att vart tredje företag dragit ned på personal och att hälften planerar att göra det under Q2. Under de senaste tre kvartalen har livsmedelsindustrins försäljningsvolymer minskat i takt med att konsumenterna i allt högre grad väljer lågprisalternativ. Volymutvecklingen under Q1 var den svagaste någonsin under tidsseriens fjortonåriga historia. På kostnadssidan höll motvinden i sig med fortsatta ökningar för råvaror, energi och transporter, dock med en något lägre ökningstakt. 

– På senare tid har en del analytiker flaggat för att livsmedelspriserna kommer att vända ned i närtid, sannolikt baserat på prognoser för utvecklingen på olika råvarubörser. Men att döma av kostnadsutvecklingen för det svenskproducerade under Q1 finns det ännu inte underlag för en sådan slutsats. Kostnaderna fortsatte öka, men en av få ljuspunkter bland företagens enkätsvar är att de tror att kostnadsökningarna på råvara och energi stannar av under Q2. Det är i så fall ett första steg i rätt riktning och om prognoserna blir verklighet kan priserna på svenska livsmedel börja stabiliseras inom 3–6 månader, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Nio av tio företag har inte kostnadsökningstäckning

Drygt hälften av medlemsföretagen hade per den sista mars en intäkt på sista sålda varan som inte ännu motsvarade de egna kostnadsökningarna det senaste året. 39 procent låg nära den gränsen, men endast 8 procent hade faktiskt uppnått kostnadsökningstäckning.

– Prognosmakare som försöker förutspå prisbildningen på livsmedel utifrån utvecklingen på enskilda råvarubörser och dagsfärska spotpriser har inte riktigt förstått hur producenternas verklighet ser ut. Dels så är råvaror endast en av många kostnader, dels så är många producenter och deras underleverantörer bundna i långa terminskontrakt. Resultatet från Q1 visar att producenterna förhoppningsvis står på toppen av kostnadsökningskrönet och att de i bästa fall kan se fram emot oförändrade eller till och med minskade kostnader, säger Carl Eckerdal.

Under Q1 hade också en dryg tredjedel av företagen dragit ned på antalet sysselsatta och prognosen för Q2 är att knappt hälften kommer att dra ned på antalet anställda.