Klimatanpassning oroar livsmedelsföretagen

Att hålla kylkedjorna intakta kan bli svårare när klimatanpassningar ska göras.

Försämrad tillgång och kvalitet på råvaror och insatsvaror, värmestress och brutna kylkedjor, det är några av de negativa konsekvenser som svenska livsmedelsföretag väntar sig av klimatförändringarna.

Under hösten har Livsmedelsverket genomfört en undersökning om klimatanpassning i livsmedelsföretag som en del av pilotprojektet Klimatanpassa limpan. 55 företag från olika branscher och fem branschorganisationer svarade på frågor om deras syn på klimatförändringarna, vilka konsekvenser de kan ha för deras verksamheter, hur de arbetar med klimatanpassning samt vilket stöd de behöver för att komma vidare i arbetet med den.

En klar majoritet (62 procent) av företagen ser klimatförändringarna som ett hot mot deras verksamheter. Framför allt bedömer företag och även branschorganisationerna att tillgången och kvaliteten på råvaror och insatsvaror kan försämras. Det finns behov av stöd för att företagen ska komma vidare i sitt arbete. Många upplever att de behöver mer kunskap om hur livsmedelssektorn påverkas av ett förändrat klimat samt verktyg för att hitta och prioritera åtgärder. Mest oroade för en högre medeltemperatur är dagligvaruhandeln och foodservice. En anledning till det tros vara det stora kylbehovet då det kan bli svårare att hålla kylkedjorna intakta i ett varmare klimat. 15 procent svarade att en högre medeltemperatur kan ha en positiv påverkan på deras verksamhet. Positiv påverkan skulle kunna vara en förbättrad tillgång eller kvalitet på råvaror/insatsvaror. En högre medeltemperatur kan också leda till en förändrad efterfrågan hos uppköpare vilket kan vara positivt för företagen.