Nytt system för slakteriavgifter

Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt avgiftssystem för den offentliga kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar. Det nya systemet ska vara lätt att förstå och använda samt vara förutsägbart vad gäller företagens kostnader för kontrollen.

Det är EU:s nya kontrollförordning som gör att det svenska avgiftssystemet för slakterikontrollen behöver anpassas. Dagens avgiftsmodell bedöms inte vara förenlig med den nya kontrollförordningen i alla delar och behöver därför göras om. Det nya avgiftssystemet ska finnas på plats från årsskiftet. Under nästa år kommer Livsmedelsverket att utveckla systemet med syfte att bidra till konkurrenskraftiga villkor för slakterinäringen, underlätta för småskalig slakt samt ge förutsättningar för effektiv slakt och kontroll. Samtliga delar i avgiftssystemet ska vara genomförda 1 januari 2021.

Slakterikontrollen är idag avgiftsfinansierad, men staten har sedan 2012 subventionerat kontrollavgifterna med drygt 100 miljoner kronor per år genom det så kallade nedsättningsanslaget. I budgetproposition för 2020 föreslår regeringen att nedsättningsanslaget ska fortsätta och att Livsmedelsverket tillförs 107 miljoner kronor för nedsättning av slakteriavgifterna för åren 2020–2022.

– För regeringen är det viktigt att avgiftssystemet bidrar till konkurrenskraftiga villkor för den svenska livsmedelssektorn, underlättar för småskalig slakt och ger incitament för en effektiv slakt och kontroll, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.