Regeringen satsar på branschkompetens och utbildningar

Regeringen avsätter 2 miljoner kronor för att möjliggöra en inventering av kött- och charkbranschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar.

För att utveckla kött- och charkbranschen och dess produkter behövs kvalificerade medarbetare och innovativa produktutvecklare. Svårigheterna idag att rekrytera kompetent personal inom kött- och charkindustrin är ett stort problem som i förlängningen hämmar branschens utveckling. Situationen förstärks av stora pensionsavgångar under kommande år.

– Det är väldigt glädjande att vi nu får möjlighet att göra en grundlig inventering av kompetensbehovet i branschen och även titta på vilka åtgärder som krävs för att förbättra kompetensförsörjningen inom vår bransch. En bra kompetensförsörjning är helt avgörande för att företagen ska kunna ta fram mer innovativa och högkvalitativa produkter och i förlängningen för att den svenska animalieproduktionen ska kunna öka, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.

– För att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad livsmedelsproduktion är tillgång till arbetskraft med rätt kompetens speciellt viktigt. Kött- och charkindustrin utgör en betydande del av Sveriges livsmedelsproduktion och kompetensfrågan har visat sig speciellt utmanande här. Jag ser därför att ett uppdrag om utveckling av kött- och charkutbildningar är ett viktigt första steg för att förbättra kompetensförsörjningen inom livsmedelskedjan, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Kött- och charkindustrin sysselsätter cirka 10 000 personer i Sverige. Det är också en av de branscher som kan bidra till att nyanlända snabbt kan få en egen försörjning – bara relevanta utbildningar finns att tillgå. Satsningen kommer att ske under 2020 och genomföras av Kött och Charkföretagen (KCF).